POUČENÍ O PRÁVU ODSTOUPIT OD SMLOUVY
(znění platné od 1.2.2023)

stáhnout poučení ve formátu pdf
stáhnout formulář (pdf) pro odstoupení od smlouvy


1. Právo zákazníka na odstoupení od kupní smlouvy  

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. 
Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.
Odstoupit od této smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným společnosti Prosport Praha s.r.o., Ke Mlýnu 1, 149 00 Praha 4 dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob dodání). Pro vrácení peněžních prostředků použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Přijaté peněžní prostředky můžeme vrátit až po obdržení vráceného zboží a posouzení stavu vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli by mělo být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, originálního obalu a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu (poškozené, nekompletní), je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

3. Vysvětlivky:

Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů nepopisuje práva spotřebitele z důvodů vadného plnění, která jsou popsána v samostatné části kupní smlouvy.
Lhůta (14denní) na odstoupení od kupní smlouvy poskytuje spotřebiteli dostatečný časový prostor na posouzení toho, zda daný výrobek opravdu chce, zda mu vyhovuje jeho velikost, barva apod. Výrobek si může v domácích podmínkách odzkoušet, nikoli však nosit a běžně užívat. Spotřebitel odpovídá dodavateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 0002 0869, internetová adresa: http://www.coi.cz.