Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení (GDPR)

Tento soubor si můžete stáhnout ve formátu pdf zde: GDPR_20200329.pdf

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (GDPR).

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).  Správcem těchto Vašich osobních údajů je PROSPORT PRAHA s.r.o., se sídlem K. Mündla 636, 25230 Řevnice, IČ: 48035157, DIČ: CZ48035157, prosport@prosport.cz, 241 483 338, 603 146 885.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a v případě, že při registraci kupující zaškrtl, že chce dostávat informační zpravodaj, tak i pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu vyžadovanou zákonem o účetnictví a zákonem o DPH, tedy 10 let od data posledního obchodního případu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, jsou podle GDPR jeho práva:
•Právo subjektu OU být zapomenut, být vymazán (článek 17 GDPR)
•Právo subjektu OU být seznámen s údaji, které správce či zpracovatel o subjektu má (článek 15 GDPR)
•Právo subjektu OU vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů (článek 21 GDPR)
•Právo subjektu OU na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
•Právo subjektu OU mít možnost přenést své osobní údaje od správce k třetímu subjektu (článek 20 GDPR)
•Právo subjektu OU žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování (článek 22 GDPR)
•Právo subjektu OU aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze mu nezpůsobila újmu (článek 16 GDPR)požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 

Pokud kupující požaduje, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav, prodávající (správce OU) se k jeho žádosti neprodleně vyjádří, a je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.:  +420 234 665 800, posta@uoou.cz.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Podle článku 21 odst. 2 GDPR má kupující právo kdykoliv požadovat nepoužívání osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Nákup v e-shopu je možné provést bez registrace v naší databázi. Tato registrace slouží například k poskytování věrnostních výhod (karta významného zákazníka). Při registraci zákazník označí, zda chce dostávat pravidelné informace (informační zpravodaj, maximálně 4x ročně). Registrace je možná i bez zaškrtnutí tohoto políčka. 

Pokud zákazník toto políčko zaškrtne, souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.