GA AQUASURE +FD Repair Kit 7g

GA AQUASURE +FD Repair Kit 7g

Vaše cena s DPH
290,00 Kč
Vaše cena bez DPH
239,67 Kč
290
Dostupnost
Skladem > 10 kus
Kód
10184-012
EAN
021563101843

 

Množstevní slevy

24 kus
2%
48 kus
10%
96 kus
20%


AQUASURE+FD Repair Kit je sada na opravu outdoorové, rybářské a potápěčské výstroje. Opravuje roztržení a díry ve středně těžkých tkaninách a neoprenu. Sada se skládá z 1 tuby lepidla AQUASURE+FD (7 g), štětečku a 2 záplat TENACIOUS o průměru 76 mm (černé, transparentní). Návod: Lepidlo nanášíme přímo z tuby, zavadne za 2 hodiny, polymeruje do plné konstrukční pevnosti za 12-24 hodin. Záplaty mají tlakově senzitivní lepící vrstvu.

Bezpečnostní informace:
NEBEZPEČÍ

Obsahuje xylen, 4,4-metylendifenyl diisokyanát, tosyl-isokyanát
Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení, zákaz kouření. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte v poloze usnadňující dýchání. Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. V případě požáru: K uhašení používejte vodní postřik, práškový hasící přístroj, pěnu, oxid uhličitý. Odstraňte obsah/obal podle předpisů pro nebezpečný odpad.
Balení: Blistr obsahující 1 tubu lepidla AQUASURE+FD (7 g), štěteček a 2 záplaty TENACIOUS o průměru 76 mm (černou a transparentní).

Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty